/54

Tiểu thuyết tuyên cổ đại đế giới thiệu vắn tắt:Vạn năm trước, Lâm Diễm một ngày xưng đế, trấn áp yêu tộc đại đế, lại bị huynh đệ phản bội chém giết, cướp đi đế cơ, càng gánh vác nhân tộc phản đồ vạn năm bêu danh. Vạn năm về sau, Lâm Diễm trùng sinh, tung phàm thể, này một thế, cũng đem san bằng vạn cổ, thành tựu tuyên cổ đại đế! >

Truyện ngẫu nhiên