/7

Pháp hoàn thành vương tro tàn ngoài ý muốn đi vào nguyên thần thế giới, đối mặt tràn ngập sinh cơ đề Oát đại lục, vĩnh viễn chiến đấu tro tàn lần đầu tiên buông xuống chính mình trong tay kiếm.Đây là cái gì, mặt trời lặn quả? Nếm một chút.Đây là cái gì, ngu người chúng? Chọc một chút.Đây là cái gì, người bình thường? Thân một chút.……Buông kiếm tro tàn phát hiện, nguyên lai kiếm không ngừng có thể dùng để chém người, nó còn có càng nhiều kỳ diệu tác dụng.Truyện ngẫu nhiên