/28
Đại sư huynh chăm chỉ không tha, nhị sư huynh tranh thủ thời gian trốn tĩnh.
Đại sư huynh được xưng là thiên tài, nhị sư huynh là môn phái sỉ nhục.
Thẳng đến có một ngày, tiểu sư muội phát hiện nhị sư huynh cũng rất mạnh......
( Giới thiệu vắn tắt bất lực, mời xem ......)

Truyện ngẫu nhiên