/4
【 nữ đế 】 【 Ma Đế 】 【 Quỷ Đế 】 【 giáo hoa 】 【 vô địch 】 【 hệ thống 】 【 chư thiên 】 【 tu tiên 】 【 cao võ 】

Quân Thất Dạ đã thức tỉnh nhất gân gà chức nghiệp —— đạo sĩ.

Bất quá, thần cấp VIP hệ thống kích hoạt.

Hắn muốn làm vẻn vẹn chính là thăng cấp VIP mà thôi, giải tỏa cao cấp hơn VIP liền có thể trở nên cường đại.

Tỉ lệ rơi đồ đâu? Kéo căng nó!

Trang bị đâu? Hai hợp một!

Thần giới đâu? Tăng lên VIP liền giải tỏa, t·ê l·iệt, phục sinh, truyền tống. . .

Thần khí đâu? Tăng lên VIP liền giải tỏa, vĩnh hằng, luân hồi, thời không. . .

. . .

Từ đây, Quân Thất Dạ đẳng cấp tiêu thăng, một đường quét ngang, chiến lực phá trần, vô địch chư thiên.

Truyện ngẫu nhiên