/6

Vũ trụ này khi đại năng lên cấp 11 sẽ nhất lên hạo kiếp để tiến hành lên cấp nghi thức, nên vài ngàn năm sẽ có 1 lần hạo kiếp bao phủ chúng sinhVũ trụ lên cấp cũng có hạo kiếp, nên tuyển 49 thiên kiếp tử ứng kiếp, kêu gọi các đại năng ở vũ trụ khác cứu thế … dẫn đến một thời đại mới mở raXuyên qua tới Hạo Kiếp vũ trụ thanh tú thiếu niên, ở cái kia yên tĩnh đêm khuya trong, lắng nghe đạo âm thanh, một buổi đắc đạo, đắc đạo thành tiên!

Hệ thống:Ngưng Nguyên chân luyện

Động Huyền chân tu (đạo thai thần thông)

Tử Phủ chân sĩ (mở phủ thần thông)

Thánh Vực chân nhân – (thiên địa pháp) (Thánh vực)

Pháp Tướng chân quân – (thiên địa pháp tắc) (Đạo vực)

Linh Thần chân tôn – (vũ trụ thiên đạo) (Thần vực)

Địa Khư giới chủ (thế giới chi chủ) (Địa vực)

Thiên Tôn

Đạo Nhất

Siêu Thoát

Hạo Kiếp# Nông tu - Linh thực phu: bần nông – trung nông - phú nông - đại gia - đại chuyên gia - đại sư – tông sư – đại tông sư

# tiểu thần thông - đại thần thông - thần uy - đại thần uy - (kỳ tích - đại kỳ tích)

# Thiên địa linh vật: tiên thiên linh bảo - vũ trụ hồng hoang thiên địa huyền hoàng

# Tu tiên cửu kính: Tiên cốt Thần tinh, Yêu tàng Ma phụ, Linh văn Vu huyết, Quỷ giá Cổ mãnh, Đạo bảo Phật thức, Túc tuệ Mệnh dự, Phúc địa Động thiên, Đại Đạo võ trang, Hỗn độn ván cờ

#vũ trụ 9 đại thiên vực trong đó Thương Khung thiên vực do Nhân tộc chiếm, 8 thiên vực khác là Kim Hầu - Hỏa Ngục - Tinh Hải - Mộc Thực - Huyết Uyên - Hỏa Ngục - Man Hoang - Nguyên Khí - Bạch Áng - Hắc Sát

Truyện ngẫu nhiên