( bắt đầu vô địch + bá đạo đế hoàng + một đường quét ngang nghiền ép! )

Lý Thương xuyên qua dị thế, trải qua ròng rã ba ngàn bảy trăm năm thời gian chế tạo "Thiên Thương đế quốc", tọa trấn đế vị!

Mà ở tại thọ nguyên sắp hết, sắp vẫn lạc lúc!

"Keng! Vô thượng đánh dấu hệ thống mở ra!"

Bắt đầu tức đánh dấu Đại Đế cảnh tu vi, mới lấy được ngàn vạn năm thọ nguyên. . . . Lại lần nữa đăng lâm bảo tọa!

. . . . .

Giành lấy cuộc sống mới về sau.

Lý Thương quan sát mình cái này một tay thành lập đế quốc quốc độ.

Lại phát hiện bốn phía chiến lên, phiên vương cát cứ, càng có phía sau màn tông môn rục rịch, mưu toan âm thầm chưởng nước!

Lý Thương: "Thuận trẫm người sinh, nghịch trẫm. . . Cho dù Thương Thiên cũng vẫn! !"

Truyện ngẫu nhiên