/22

Mạnh nhất Hoàng Đạo hệ thống.Thánh nhân làm tam công, Đạo Tổ vì quốc sư, thế nào? Ta xem hành.Cái gì? Ngươi hỏi ta Tôn Ngộ Không có thể đương cái gì quan?Qua loa đại khái làm tiên phong đi.Hệ thống nơi tay thiên hạ ta có, thả xem cơ hạo như thế nào dùng Hoàng Đạo hệ thống chinh phục một cái không giống nhau tiên hiệp thế giới!Truyện ngẫu nhiên