/4
Trùng sinh 16 làm thần hào giới thiệu vắn tắt: www.uukanshu.com “Lục tiên sinh, ngài vì sao muốn không so đo chi phí đầu tư truyền hình điện ảnh ngành nghề?”
“Vì tuyển mỹ.”
Tiếp theo đầu.
“Lục tiên sinh, ngài vì sao muốn không so đo chi phí đầu tư truyền hình điện ảnh ngành nghề?”
“Khai quật nhân tài phát hiện đẹp, vì truyền hình điện ảnh văn hóa xây dựng cung cấp nhân tài......”
Trở lại 16 năm, lại đi 18 tuổi.
Ta là lục phương, ta vì mình tán gái.
Từ thường ngày hướng đi giải trí, từ giải trí hướng đi toàn năng.

https://www.uukanshu.com


-------------------------------------

Truyện ngẫu nhiên