/6
Tần giản xuyên qua dị thế, trở thành chấp chưởng thiên hạ, có được tam cung lục viện Đại Đường hoàng đế!
Nhận được Thiên Đình hệ thống, thu được Thiên Đình chúng thần truyền thừa!
【 Chúc mừng túc chủ kích hoạt Thiên Đình hệ thống!】
【 Ngài thành công lĩnh ngộ chúng thần chi lực!】
【 Ngài nhận được Thiên Đình chúng thần truyền thừa, truyền thừa độ 1/10000000000000!】
【 Ngươi thu được đến từ chủ nhân trước ký ức một phần!】
【 Ngài nhận được Thái Thượng Lão Quân chúc phúc, có thể một lần liên tục đề thăng người khác tu vi 3 cái đại cảnh giới cơ hội!】
【 Ngài thu được Đại Đường ngọc tỉ một cái!】
【 Ngài thu được Thiên Đình chí cường đế quyết, chín Thiên Đế Quyết, Thiên Đình chúng thần chi chủ tu luyện pháp quyết!】
【 Ngài triệu hoán tiên thần Bạch Khởi!】
......
Mới nhất tranh bá lưu, vận triều lưu, triệu hoán lưu!

Truyện ngẫu nhiên