/27
Đô thị tối cường đánh mặt thiên Vương Giản giới: www.uukanshu.com so có tiền? Xin lỗi, ta tùy tiện giải một khối nguyên thạch liền giá trị hơn ức.
Muốn đánh nhau phải không? Xin lỗi, ta nhường ngươi hai tay hai chân.
Nghĩ tới ta? Xin lỗi, ta có lão bà .
Xin đừng nên ở trước mặt ta trang bức, ta có một cái tên hiệu, gọi đánh mặt trương!

https://www.uukanshu.com


-------------------------------------

Truyện ngẫu nhiên