/10

Hệ thống: 【 ký chủ! Nhiệm vụ chúng ta không làm, không làm thành sao, ngươi đừng làm sự! 】Khanh Trì: Không được, nhiệm vụ ta sẽ cho ngươi làm tốt, không phải chọc điểm sự, đừng đại kinh tiểu quái.Hệ thống: 【 ký chủ! Buông ra cái kia nam chủ! 】Nam chủ: Ngạch…… ( cổ một oai, không có )Hệ thống: 【 ký chủ! Buông ra cái kia nữ chủ! 】Nữ chủ: Khanh Trì đại lão mang ta phi!Hệ thống: 【 ký chủ! Ký chủ ngươi buông ta ra! 】Khanh Trì: Ngoan! Miêu một cái!……Khanh Trì: Ta, mới là bàn tay vàng.Hệ thống, chỉ là một cái sẽ miêu miêu miêu bài trí.【 vô nam chủ vô địch lưu sảng văn 】Chú: Tóm tắt nhắc tới chính là vị diện nam chủ, cùng vai chính Khanh Trì không quan hệ, bổn văn vô nam chủ, thả cuối cùng quyết định, cũng không phải vô CP.Thư hữu Q đàn 831128426, có thể thêm đàn cùng nhau nói chuyện phiếm thảo luận cốt truyện nha ~

Truyện ngẫu nhiên