/12

Hắn không ngừng phá hư thế giới này tiềm quy tắc, nhưng vẫn cho rằng chính mình là cái chính trực hướng về phía trước rất tốt thanh niên.Hắn bị vô số xã hội thượng lưu gia hỏa hận thấu xương, lại có thể ở dân chúng trong lòng có được chí cao vô thượng địa vị.Thân phụ huyết hải thâm thù, phúc hắc đứng đầu bộ đội đặc chủng trở về đô thị, cực sảng cực nhiệt huyết!

Truyện ngẫu nhiên