/7
Trông coi các ma nữ giám ngục trưởng giới thiệu vắn tắt: www.uukanshu.com luận ở dị thế giới làm cai tù là như thế nào thể nghiệm?
Đạo tặc, hải tặc, sát thủ, lừa gạt đại sư, phần tử khủng bố......
Lang nhân, Huyết tộc, nữ vu, tử linh pháp sư, Mị Ma......
Ở đây là tụ tập toàn thế giới nguy hiểm nhất ma nữ tường vi sắt ngục.
“Ta nhất định phải đem ở đây chế tạo thành trên thế giới này tốt nhất điển hình ngục giam!”
Một cái xuyên qua đến dị thế giới giám ngục nói như vậy.
“Giám ngục trưởng, lại có người vượt ngục!”
“Bắt trở lại, giam lại.”
Hôm nay tường vi sắt ngục, cũng là hòa bình một ngày.
Giám ngục trưởng: “Ta chỉ là nghiêm túc quản ta ngục giam, làm sao lại trở thành dị thế giới đại lão?” https://www.uukanshu.com


-------------------------------------

Truyện ngẫu nhiên