/22

Thành thị kịch bản thâm, ta phải về nông thôn, nông thôn con đường xa, kịch bản càng thêm hiểm, y khoa tốt nghiệp đại học sinh trương tiểu phàm về nhà làm ruộng, ngoài ý muốn đạt được thấu thị dị năng, mở ra nghịch tập chi lữ, xem bệnh cứu người, quyền đánh thôn bá, các giới ngưu nhân cho hắn xuống đất làm việc, hắn lại tả phao thôn hoa, quả phụ, hữu đem thôn quan, cảnh hoa, không có việc gì trang trang bức, nhật tử quá có tư có vị.Hoan nghênh gia nhập tích mặc người đọc đàn, đàn liêu dãy số: 293786427

Truyện ngẫu nhiên