/11

Địa phương cầu 90% trở lên nhân loại đều trở thành tang thi. Đương động vật trở thành thế giới chúa tể. Đương đáng sợ dị thú xâm lấn. Đương hết thảy trật tự đều bị quấy rầy, nhân loại lại nên đi nơi nào. A cấp tiến hóa giả la lâu trọng sinh về tới tang thi triều bạo...

Truyện ngẫu nhiên