/14

8000 năm trước, Tấn Dương đế liên hợp rất nhiều gia tộc tu hành thành lập nên Đại Tấn tiên triều, lập ra chế độ cửu phẩm công chính đem chư tu hành gia tộc phân chia làm cửu phẩm.Từ đây, tu hành gia tộc cơ hồ lũng đoạn đường tu hành.Đây là chuyện xưa về một cái hàn môn từng bước quật khởi tu tiên.

----------------------------------------------------------

Cảnh giới: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa ThầnGia tộc phân chia Cửu phẩm:

1-3 Phẩm thế gia: Nguyên Anh

4-6 Phẩm quận vọng: Kim Đan

7-9 Phẩm huyện hào: Trúc Cơ

Ngoài 9 phẩm hàn môn: Luyện Khí

Truyện ngẫu nhiên