/7

Không vì liên minh, cũng không vì bộ lạc!Vì chúng ta trong lòng chính nghĩa, vì sở hữu vô tội giả thảo muốn một cái cách nói, vì những cái đó bị quý tộc coi thường bình dân tranh một hơi, Vanessa Vancleef xác lập một cái tiểu mục tiêu, ta muốn trước đem Stormwind City đẩy!Truyện ngẫu nhiên