/3
【A cấp ký kết tác phẩm: Đại Tần cảm xúc vương 】 cơ Hạo xuyên qua , đã không có bị sét đánh cũng không có bị xe đụng, vẻn vẹn cưỡi xe đạp trèo lên cái núi mà thôi.

     Vừa xuyên qua lại đụng phải Diễm Phi đang tắm, đây là phúc của hắn lợi cũng là cái bất hạnh của hắn.

     “Âm Dương thuật đệ nhất kỳ nữ ” Cũng không phải nói giỡn thôi.

     Kết quả là!

Cơ Hạo liền đạp xe đạp bắt đầu hắn đường chạy trốn!( Câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước.)( Phòng sách tiểu thuyết Internet (shu05.com) đã mở ra trì hoãn tồn, có thể đăng lục cất giữ đến giá sách xem xét mới nhất, hoặc đổi mới chờ một hồi, cảm tạ ngài lựa chọn phòng sách tiểu thuyết Internet đọc Đại Tần cảm xúc vương!)

Truyện ngẫu nhiên