/10

Bồ câu trò chơi nhà thiết kế Flynn, bị ngàn vạn người chơi nguyền rủa, mà bất hạnh trở thành dị giới xa xôi thôn trang lãnh chúa.

Vì phản hồi người chơi (vì qua được mục nát xuống dốc phong kiến lãnh chúa sinh hoạt), Flynn đem dị thế giới thiết kế thành một cái trò chơi.

Triệu hoán người chơi thể nghiệm toàn thế giới tốt nhất trò chơi. (triệu hoán người chơi vì mục nát lãnh chúa làm thuê)

Thế là, toàn thế giới tốt nhất trò chơi ra đời! (toàn thế giới dồi dào nhất lãnh chúa ra đời! )

Truyện ngẫu nhiên