/10
【 Phi lô mạng tiếng Trung A cấp ký kết tác phẩm võng du thần thoại chi tung hoành thiên hạ 】 xuyên qua , đi tới một cái không có Kim Dung tiểu thuyết, Bạch Xà truyện, liêu trai chờ kinh điển thế giới, lúc này, một cái thần thoại trò chơi lấy Thần Điêu Hiệp Lữ làm bối cảnh khai mở , danh xưng đằng sau còn có Bạch Xà truyện chờ thần thoại kịch bản, thậm chí có thể đem trò chơi sức mạnh lan tràn đến thực tế.     Cái gì? Phát động song tu nhiệm vụ, không cần độ thân mật cũng có thể cùng npc cái gì kia!     Cái gì? Tu tiên thành Phật, trường sinh bất tử!     Cmn, còn có Bát Cửu Huyền Công nhục thân thành thánh, bất hủ bất diệt!     Lần này chu chiếu biểu thị không bình tĩnh!!

( Câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước.)

Truyện ngẫu nhiên