/16

Một cái trạch nam thế nhưng ngoài ý muốn được đến bẩm sinh chí bảo thời không châu, là thống trị thế giới đâu!Vẫn là tu luyện thành tiên đâu!Hai cái đều muốn làm sao bây giờ.Nếu không một bên thống trị thế giới một bên tu luyện thành tiên đi!Nhưng tại đây phía trước, có phải hay không hẳn là đi các tiểu thế giới gặp một lần chính mình đã từng thần tượng!Vương Trùng Dương, Trương Tam Phong, Lý Tầm Hoan, Diệp Cô Thành, Tây Môn Xuy Tuyết, những người này không nên vẫn luôn ngốc tại một cái tiểu thế giới trung, vẫn là để cho ta tới dẫn bọn hắn tu luyện thành tiên đi!

Truyện ngẫu nhiên