【 phi Lư tiếng Trung võng A cấp ký hợp đồng tác phẩm: Long Châu Chi Tung Hoành Thiên Hạ 】 Võ đạo cuối ai vì phong, vừa thấy Sở Hà toàn thành không!Một cái hiện đại thanh niên ngoài ý muốn lọt vào Dragon Ball thế giới, từ đây, bước lên tu hành chi lộ.Một bước một cái dấu chân, một bước một cái hành trình, đánh vỡ tự thân gông xiềng, thoát khỏi vận mệnh trói buộc.Dragon Ball thế giới Nhậm Ngã Hành, ta mệnh từ đây không khỏi thiên.Đạp vỡ vạn cổ tinh thần, đăng lâm võ đạo tuyệt đỉnh.Trời cao dưới, ai cùng tranh phong? Ánh mắt có thể đạt được, xá ta này ai? ( bổn chuyện xưa cập nhân vật chỉ do hư cấu, như có tương đồng, chỉ do trùng hợp, chớ bắt chước. )Truyện ngẫu nhiên