Truyện liên quan đến Mộc Tử Tinh

Nữ Chủ, Thỉnh Buông Tha Bạch Nguyệt Quang [ Xuyên Nhanh ]

Luôn Có Người Tưởng Bẻ Cong Ta [ Xuyên Nhanh ]