Truyện liên quan đến Quân Sanh

Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss II Convert

Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss I Convert

Thần Cấp Mau Xuyên: Bệnh Kiều Ký Chủ, Cầu Nhẹ Sủng