Truyện của tác giả:

 • Sau Khi Lão Tổ Độ Kiếp Thất Bại

  Sau Khi Lão Tổ Độ Kiếp Thất Bại

  Bạn đang đọc truyện Sau Khi Lão Tổ Độ Kiếp Thất Bại của tác giả Nhất Trăn

  Nữ chính đại đạo độc hành, không CP!

  Nửa bước phi thăng Đại Thừa Kỳ lão tổ trùng sinh đến ba trăm năm trước uất uất ức ức trên phân thân.

  Dung Huy bày tỏ: Nhất thời đánh mặt nhất thời sướng, một mực đánh mặt một mực sướng.

  Như vậy trước từ mấy cái nghịch đồ bắt đầu!