Truyện liên quan đến Đỗ Liễu Liễu

Toàn Vị Diện Đều Quỳ Cầu Vai Ác Nữ Chủ Làm Người Convert

Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút

Trọng Sinh Vườn Trường: Hạ Thiếu, Thỉnh Dừng Bước Convert

Toàn Bộ Vị Diện Đều Quỳ Cầu Nhân Vật Phản Diện Nữ Chính Làm Người

(Quyển 1) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!

(Quyển 2) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!

Quyển 3 Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!

(Quyển 4) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!

(Quyển 5) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!