Đọc Truyện walk towards her | jungwon x you [edit] - GICUNGCO.ORG

walk towards her (v): bước về phía em.

❝trước chỉ là hôn nhân không mong muốn, sau lại yêu nhau chẳng thể rời.❞

warnings: lowercase.author: cece.

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 972,136

Luợt xem: 20,897,116

Luợt xem: 6,888,805

Luợt xem: 5,160,586

Luợt xem: 4,887,636