Đọc Truyện Võng du chi Tà Thần nghịch thiên- Full - GICUNGCO.ORG

Cpnverter: hanthientuyet
Nguồn:
http://www.shumilou.net/txt/12730/

Nội dung giới thiệu tóm tắt:

Tỉnh dậy, trở lại mười năm trước trung học đệ nhị cấp thời kỳ...

Đời này, ta muốn giết hết kiếp trước hại ta người, tàn sát hết kiếp này ngăn trở ta hạng người!

Đời này, ta muốn phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ!

Đời này, ta muốn để cho ngày này, lại cũng không che nổi mắt của ta!

Đời này, ta muốn để cho này, lại cũng mai táng không được lòng!

...

Mụ mụ: Còn không nhanh chóng đi làm bài!

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 20,495,440

Luợt xem: 4,873,278

Luợt xem: 6,822,369

Luợt xem: 4,984,955

Luợt xem: 927,507