Đọc Truyện Vô Xá hệ liệt - 2. Tu La Quân Tử - GICUNGCO.ORG

Ngăn trên đường chúng ta đi đều là tội không thể tha, cho nên giết không tha. Người phương nào có thể định tội chúng ta, chúng ta không có tội.

Y nhìn như ôn hoà kỳ thực vô tình vô yêu, lần thứ hai trở về nguyên điểm y dây dưa với chốn cũ.

Hắn là cửu ngũ chi tôn, một lần ngoài ý muốn gặp được người nhìn như ôn hoà kia, sau đó...

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 6,818,830

Luợt xem: 5,986,445

Luợt xem: 10,523,327

Luợt xem: 224,008,364

Luợt xem: 1,575,999

Luợt xem: 45,461,653

Luợt xem: 25,668,406

Luợt xem: 11,797,028

Luợt xem: 39,861,858