Đọc Truyện [Tuấn Hạn] Tâm chiếu - Tỏ lòng nhau - GICUNGCO.ORG

Author: kanoritsuro @ AO3 / 郎律叶 @ weibo

CP: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn

Số chương: 25 chương (chính văn + phiên ngoại)

Permission: đã được tác giả cho phép chuyển ngữ, chỉ đăng tại wattpad @silver11529

Thể loại: từ thanh xuân đến trưởng thành, thanh mai trúc mã, yêu thầm, có H, chắc chắn là HE :)))

Lúc trưởng thành thì một người từng là quân nhân, một người là phi công nhé, mlemmm thế này nên cứ đâm đầu nhảy vội 🥲

------

Người là bạn thuở ấu thơ, là tâm giao niên thiếu, là bối rối tuổi dậy thì, là niềm day dứt đầu đời, là bù đắp lúc trưởng thành...

Truyện đang xem

Về tác giả