Đọc Truyện tang tình - GICUNGCO.ORG

tang tình tình tang, ru em giấc ngàn.


✦┊ thơ viết cho ngày buồn, và cho những buổi thân xác mình mỏi gục.

Truyện đang xem

Về tác giả