Đọc Truyện tang tình - GICUNGCO.ORG

tang tình tình tang, ru em giấc ngàn.


﹙ ˑ ₊ thơ viết cho ngày buồn, và cho những buổi thân xác mình mỏi gục. ✧ ﹚

Truyện đang xem

Về tác giả