Đọc Truyện tk × ym ; lâu ngày sinh tình - GICUNGCO.ORG

Tác giả: Diep_Mong_Tu

Editor: tvi

Tên gốc: Tiểu bảo bảo là của tôi, em cũng là của tôi

Nguồn: https://www.wattpad.com/story/182366716-ti%E1%BB%83u-b%E1%BA%A3o-b%E1%BA%A3o-l%C3%A0-c%E1%BB%A7a-t%C3%B4i-em-c%C5%A9ng-l%C3%A0-c%E1%BB%A7a-t%C3%B4i-ho%C3%A0n

√ chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả

Truyện đang xem

Về tác giả