Đọc Truyện [Taekook/ABO] Tổng giám đốc khiến tôi phải nghỉ việc.  - GICUNGCO.ORG

[alpha tin tức tố mùi chanh × omega tin tức tố mùi sữa bột]
Bỗng dưng tối hôm ấy sau khi ngủ cùng giám đốc thì bụng Jeon Jungkook ngày một to ra. Cậu mang thai.bắt đầu: 4/8/2022.
kết thúc: 24/9/2022.không đồng ý chuyển ver.

Truyện đang xem

Về tác giả