Đọc Truyện Sâu thẳm -Jark (complete) - GICUNGCO.ORG

Tên gốc: Heartstring

Tác giả: DesireKris

Biên dịch và hiệu chỉnh: Iris Zhang ( Virgonuna )

Rating: M

Nhân vật: Jackson Wang, Mark Tuan, Jaebum, etc...

Bot!Mark

Translator's note:

Fan fiction được dịch đã có sự đồng ý của author.

Truyện đang xem

Về tác giả