Đọc Truyện (Quyển 2) [Edit] Hắc hóa xin cẩn thận - GICUNGCO.ORG

Tác giả: Miêu Bính Thuyền Trường

Tình trạng: Còn tiếp

Tình trạng edit: Đang trườn

Editor: Ư Ư, ULies

【 Hệ thống thu thập giá trị hắc hóa】

Thẩm Ngư lựa chọn hệ thống trói định 【 Hệ thống thu thập giá trị hắc hóa 】, cô đi qua từng thế giới, một lần lại một lần thận hư, có được kết quả: Nam chủ cần che chở, hãy cẩn thận hắc hóa.

? Đây là một câu chuyện xưa của công lược giả max cấp【 Thẩm Ngư 】 được ' yêu thương ' trong các thế giới.

? Nữ chủ sẽ đổi hệ thống, ví như【 Hệ thống tẩy trắng 】

Truyện đang xem

Về tác giả