Đọc Truyện Những lý do để từ bỏ một câu chuyện - GICUNGCO.ORG

Là lý do của một mình mình thôi nhé. Chẳng ảnh hưởng gì đến người khác cả
Tốc độ ra chương phụ thuộc vào tần suất giẫm mìn. Cầu trời không phải ra thêm chương nào nữa

Truyện đang xem

Về tác giả