Đọc Truyện Lụa đỏ- Trầm Nhược Thư - GICUNGCO.ORG

Trích truyện

Trong lúc nhặt rau, nương đột nhiên nói: "Hôm nay nhà Trình Lộc đưa sính lễ, nghe nói đã chọn được ngày tốt."

Truyện đang xem

Về tác giả