Đọc Truyện [INTO1] Hệ thống thí luyện - GICUNGCO.ORG

INTO1 | NON CP | OT11
Kinh dị, OOC
Dịch bởi feu.


"Đang xác minh danh tính của người chơi... Danh tính của người chơi đã được xác minh!"
"Đang khởi tạo dữ liệu người chơi... Dữ liệu người chơi đã được khởi tạo!"
"Đang kiểm tra chức năng của người chơi... Chức năng của người chơi đã được kiểm tra!"
"Thiết lập xong, chúc các bạn chơi game vui vẻ."

Truyện đang xem

Về tác giả