Đọc Truyện Horoscope ♥ - GICUNGCO.ORG

★ Bạn Bè...!
- Lúc mày cần, tao có !
- Lúc mày khó , có tao !
- Tao xem mày , là 1 đứa bạn thân...!
- Mày xem tao, là 1 đứa đần !
- Tìm đến tao, khi mày cần !
- Và biến dần, khi hết chuyện !

★ Bạn Bè...!
- Bình thường, họa chưa đến, ai cũng gắn bó !
- Đến khi gặp chuyện khốn khó, thì thân ai nấy
lo !

★ Bạn Bè...!
- Tao chơi mày hết mình !
- Mày chơi tao hết hồn ! =]]

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 4,666,590

Luợt xem: 2,901,282

Luợt xem: 7,685,934

Luợt xem: 17,336,154

Luợt xem: 1,599,694

Luợt xem: 4,725,716