Đọc Truyện (Hoàn) [Lăng-Truy] Tâm ta duyệt ngươi - GICUNGCO.ORG

Nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu
Thể loại: Lăng-Truy đồng nhân văn đam mỹ, ngọt, ngược nhẹ
Couple chính: Lăng-Truy
Couple phụ: Vong-Tiện, Hi-Trừng, Tang-Nghi và các nhân vật mới

Truyện đang xem

Về tác giả