Đọc Truyện HỆ THỐNG XUYÊN NHANH: SẮC KHÍ TRÀN ĐẦY (H) - GICUNGCO.ORG

Tác giả: Đàn Sinh
Convert: Trinhsin2703
Editor: Vivi, Yon (từ chương 82)
Beta: Vivi

Thẩm Quân sau khi chết đi xuyên qua nhiều thế giới. Mục đích chính là công lược nam phụ.

Lưu ý: mình thấy các bản edit trên các web không giống với bản cv lắm, ý tứ bị khác khá nhiều và đã drop, nên mình edit lại.

Truyện đang xem

Về tác giả