Đọc Truyện Giam Cầm, Lăng Nhục Là Yêu, Là Điên Cuồng - GICUNGCO.ORG

Giam cầm em chiếm đoạt em, lăng nhục em, khiến em không thể suy nghĩ về chuyện gì khác, khiến đôi mắt em không thể nhìn ai khác, chỉ có thể là của tôi, từng thớ thịt em là của tôi, tâm trí em là của tôi, linh hồn em là của tôi, đều là của tôi.


1 Câu thôi Khẩu vị nặng đa thể loại

Không ngược giày xéo thụ, thì giày xéo công, không np, thì cũng 3p, không phải điên công, thì cũng là khùng thụ.

Mà có nhược thụ thì phải có nhược công. Có sinh tử ABO, cường thủ hảo đoạt.

Và nhiều nhất là thịt, và thể loại giam cầm.

Vui vui thì.... viết vài cái sủng.

Một cái chương là cái truyện

Ps: Đọc mà không vui không phải hủ

Truyện đang xem

Về tác giả