Đọc Truyện (fanfic 12cs) Thiên Thư Chi Lệnh - Lục Quốc Phân Tranh - GICUNGCO.ORG

Thời thế loạn lạc, lục quốc phân tranh
Thiên Thư chi lệnh, ai đoạt ai giành?
Nguyệt Quốc phương Đông, hùng tâm tráng chí
Phong Quốc phương Tây, bừng bừng dã tâm
Kim Quốc trung tâm, ngày lo đêm nghĩ
Thủy Quốc phương Nam, ý chí kiên cường
Chen giữa Đông Nam, Hoả Quốc khó lường
Riêng biệt phương Bắc, Mộc Quốc đô hộ
Nữ xưng vương, nam phò tá, ngộ thay!
Lại còn xẻ bảy chia năm, thành lục
Làm cho dân oán, binh lính bất phục
Hậu quả khôn lường, phụ ý trời cho
Nhược bằng an phận, vô nghĩ vô lo
Vua dân đoàn kết, ấm no đời đời.

Truyện đang xem

Về tác giả