Đọc Truyện [EDIT/SONG TÍNH] Đứa Nhỏ Hư Hỏng - GICUNGCO.ORG

tên gốc: Xấu hài tử
Tác giả: Ô Kiểm Nam
Editor: Bắp Nướng
Độ dài: 7chương, 2 phiên ngoại.

tag: ngụy huynh đệ niên thượng, ngọt sủng, cường nhược, cao H, song tính.

Hong được mang ra ngoài ó nhooo. Lần đầu edit nên chém gió là chính ạ :((((

Truyện đang xem

Về tác giả