Đọc Truyện [EDIT/SONG TÍNH] Đứa Nhỏ Hư Hỏng - GICUNGCO.ORG

tên gốc: Xấu hài tử
Tác giả: Ô Kiểm Nam
Editor: Bắp Nướng
Độ dài: 7chương, 2 phiên ngoại.

tag: ngụy huynh đệ niên thượng, ngọt sủng, cường nhược, cao H, song tính.

Hong được mang ra ngoài ó nhooo. Lần đầu edit nên chém gió là chính ạ :((((

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 72,933,024

Luợt xem: 144,154,577

Luợt xem: 45,239,319

Luợt xem: 5,968,096

Luợt xem: 39,743,308

Luợt xem: 1,567,182

Luợt xem: 223,976,914

Luợt xem: 930,100

Luợt xem: 14,900,554