Đọc Truyện cuộc hẹn ở Samarra - GICUNGCO.ORG

- lee jeno x na jaemin
- author: Đường quy Tây Tạng
- editor: dooooob
- link gốc: https://bit.ly/3qotqtH
- bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không repost dưới mọi hình thức ở bất kỳ đâu
- mọi chú thích nếu không ghi gì thêm là của editor
- chỉ đảm bảo đúng 80% nội dung nguyên bản
- nội dung hoàn toàn hư cấu, không có liên hệ thực tế

short fic, hiện thực quá khứ đan xen, ngọt ngược, HE

Truyện đang xem

Về tác giả