Đọc Truyện chuyện thẩn chuyện thơ. - GICUNGCO.ORG

quả trứng tròn quay
loay hoay cầm bút
viết mấy dòng thơ
tự cười nắc nẻ.

Truyện đang xem

Về tác giả