Đọc Truyện chuyện thẩn chuyện thơ. - GICUNGCO.ORG

quả trứng tròn quay
loay hoay cầm bút
viết mấy dòng thơ
tự cười nắc nẻ.

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 25,067

Luợt xem: 435,105

Luợt xem: 78,166

Luợt xem: 187,549

Luợt xem: 7,628

Luợt xem: 2,937

Luợt xem: 2,038

Luợt xem: 1,284