Đọc Truyện [ 12cs ] | Chiếc Mặt Nạ |  - GICUNGCO.ORG

• 𝐅𝐢𝐜 𝐜ủ𝐚 𝐦ì𝐧𝐡 𝐧𝐡ư 𝐬𝐚𝐨: ..
...

𝐓𝐫𝐮𝐲ệ𝐧 𝐜ủ𝐚 𝐦ì𝐧𝐡 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐠𝐢ớ𝐢 𝐡ạ𝐧 độ 𝐜𝐡ươ𝐧𝐠 𝐯ì 𝐥à 𝐭ì𝐦 𝐡𝐢ể𝐮 𝐯à 𝐤𝐡á𝐦 𝐩𝐡á 𝐧ê𝐧 𝐡ì𝐧𝐡 𝐧𝐡ư 𝐬ẽ 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐜ó 𝐭𝐡𝐞 𝐞𝐧𝐝 đâ𝐮.

𝐂á𝐜 𝐛ạ𝐧 𝐧𝐡ấ𝐧 𝐯à𝐨 𝐜á𝐜 𝐩𝐡ầ𝐧 𝐜𝐡ươ𝐧𝐠 𝐫ồ𝐢 𝐜𝐡ọ𝐧 𝐧𝐠ẫ𝐮 𝐧𝐡𝐢ê𝐧 𝐜𝐡𝐚𝐩 𝐧à𝐨 đọ𝐜 𝐜ũ𝐧𝐠 đượ𝐜 𝐯ì 𝐦ì𝐧𝐡 𝐜ó 𝐠𝐡𝐢 𝐭ự𝐚 đề để 𝐜á𝐜 𝐛ạ𝐧 𝐜𝐡ọ𝐧 𝐜𝐡𝐚𝐩 𝐦à đọ𝐜 ấ𝐲 𝐜𝐡ứ 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐧𝐡ấ𝐭 𝐭𝐡𝐢ế𝐭 𝐥à đọ𝐜 𝐡ế𝐭 ạ.

𝙲á𝚌 𝚝ư 𝚕𝚒ệ𝚞 𝚟ề 12 𝚌𝚑ò𝚖 𝚜𝚊𝚘 𝚖ì𝚗𝚑 𝚝𝚛𝚞𝚢 𝚌ậ𝚙 𝚝𝚛ê𝚗 𝙸𝚗𝚝𝚎𝚛𝚗𝚎𝚝. 𝙼ọ𝚒 𝚝𝚑ắ𝚝 𝚖ắ𝚝 𝚌ủ𝚊 𝚌á𝚌 𝚋ạ𝚗 𝚜ẽ đượ𝚌 𝚐𝚒ả𝚒 đá𝚙 𝚝ạ𝚒 đâ𝚢. 𝙽ê𝚗 𝚌𝚘𝚖𝚖𝚎𝚗𝚝 𝚗ê𝚞 ý 𝚔𝚒ế𝚗 𝚑𝚘ặ𝚌 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚌â𝚞 𝚑ỏ𝚒 𝚟ề 12 𝚌𝚑ò𝚖 𝚜𝚊𝚘, 𝐦ì𝐧𝐡 𝚜ẽ 𝚐𝚒ả𝚒 đá𝚙 𝚝𝚑ắ𝚌 𝚖ắ𝚌 𝚌𝚑𝚘 𝚋ạ𝚗.

Truyện đang xem

Về tác giả