Đọc Truyện | 12 cs | LOSER [full] - GICUNGCO.ORG

Một đám thất bại

Một đám vô tích sự

Một đám cặn bã

Họ là nhóm Loser - một hội thất bại của CX1

Truyện đang xem

Về tác giả