Đọc Truyện [12 chòm sao] - Catch The Soul - GICUNGCO.ORG

Âm hồn bất tán, khó lòng đầu thai
Một khi đã vậy, phải có người nào đó cai quản chúng

Truyện đang xem

Về tác giả