Đọc Truyện 𝘛𝘰𝘬𝘺𝘰 𝘳𝘦𝘷𝘦𝘯𝘨𝘦𝘳𝘴 𝘹 𝘙𝘦𝘢𝘥𝘦𝘳 • 𝔽𝕒𝕧𝕠𝕣𝕚𝕥𝕖 𝕡𝕖𝕣𝕤𝕠𝕟 • - GICUNGCO.ORG

Câu chuyện giữa bạn và các anh chưa bao giờ là bình thường.

-

War: OOC tất cả nhân vật.
"Favorite person - người yêu thích"
Lowercase linh tinh nếu có special part, chat và headcanons.

Truyện đang xem

Về tác giả